Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze funkcjonuje od dnia 01 stycznia 1994 r. Jest placówką pomocowo-opiekuńczą, której zadaniem jest wykonywanie zadań gminy wynikających z Ustawy o pomocy społecznej. Jednostka finansowana jest przez budżet miasta, a jej przychodami są opłaty za usługi opiekuńcze i usługi pralnicze uiszczane przez osoby z nich korzystające. Mogą nimi być również dobrowolne wpłaty i darowizny.
      Działalność jednostki reguluje statut Centrum Usług Opiekuńczych. Jednostką kieruje dyrektor ponoszący odpowiedzialność za całokształt działalności, natomiast nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje Zarząd Miasta w Zielonej Górze.
      Obszarem działania jednostki jest miasto Zielona Góra, a przedmiotem udzielanie pomocy socjalnej: ludziom potrzebującym, emerytom, inwalidom, osobom obłożnie chorym, rodzinom wielodzietnym i patologicznym, bezrobotnym i bezdomnym.

      Najważniejsze dla każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji - na takich zasadach opieramy naszą działalność. Staramy się wspierać każdego potrzebującego tak by miał poczucie samodzielności a jednocześnie pewność, że w chwilach zagrożenia może liczyć na naszą pomoc. Podmiotowe traktowanie każdego podopiecznego z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości - to nadrzędny cel naszej placówki.